Geschützt: Fasnacht 2020 – mir sinn diggidaal- Zeedel